Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và trước pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và các công việc khác khi được phân công hoặc ủy quyền.

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chức năng

a) Phòng Tổ chức – Hành chính.
b) Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.
c) Phòng Tài chính – Kế toán.
d) Phòng Điều dưỡng.
e) Phòng Dân số.

3. Các khoa chuyên môn

a) Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS.
b) Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng.
c) Khoa An toàn thực phẩm.
d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
đ) Khoa Khám bệnh.
e) Khoa Hồi sức cấp cứu.
g) Khoa Nội, Nhi, Truyền nhiễm.
h) Khoa Ngoại tổng hợp.
i) Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
k) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
l) Khoa Liên chuyên khoa ( Răng Hàm Mặt – Mắt – Tai mũi họng).
m) Khoa Dược – Trang thiết bị y tế – Vật tư y tế.
n) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

4. Các đơn vị y tế trực thuộc

Các Trạm Y tế xã, phường.

Các phòng, khoa có Trưởng phòng, khoa và không quá 02 Phó trưởng phòng, khoa (có từ 06 đến 09 biên chế được bố trí 01 phó phòng, khoa; có từ 10 biên chế trở lên được bố trí không quá 02 phó phòng, khoa). Các trạm Y tế xã, phường có Trưởng trạm và 01 Phó Trưởng trạm. Nhiệm vụ cụ thể của các khoa, phòng và tương đương do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo quy định. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng, Phó Trưởng khoa, phòng và tương đương; Trưởng, Phó Trưởng Trạm y tế do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của địa phương, nhu cầu và khả năng của đơn vị, Giám đốc Sở Y tế quyết định việc hợp nhất hoặc chia tách các phòng, khoa chuyên môn nhưng không vượt quá số lượng các phòng, khoa nêu trên.